Burgemeesterconvenant

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen.
Alle deelnemende gemeenten engageren zich om samen met hun burgers de CO2-uitstoot aan te pakken.

Uit de toelichting onthouden we dat een aantal gevolgen nu reeds duidelijk waarneembaar zijn :
- De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie sterk gestegen, vooral CO2 en CH4 (methaan). Meer broeikasgas zorgt voor een versterkt broeikaseffect: de atmosfeer houdt daardoor meer warmte vast. Oftewel: de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.
- Het aantal overstromingen in laaggelegen gebieden zal toenemen, door verdere stijging van de zeespiegel; smeltende gletsjers en andere ijsmassa's veroorzaken die stijging. Opschuiven van klimaatzones.
- Meer extremen in het weer: langere hete,droge perioden,natte perioden met intense regen.
- Bedreiging van een aantal ecosystemen

Wat kunnen we nu doen :
Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.
De studie "Ondersteuning Burgemeestersconvenant" die VITO uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid (departement LNE) heeft als doel om de steden en gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen bij de opmaak van een "baseline inventory" (BEI) en "sustainable energy action plan" (SEAP) zoals gedefinieerd onder het Covenant of Mayors. De studie resulteerde enerzijds in een nulmeting voor elke gemeente waarbij alle centraal beschikbare gegevens al zijn ingevuld en anderzijds in een simulatieluik waarin 10 verschillende maatregelen op gemeentelijk niveau gesimuleerd kunnen worden.