Bekendmaking confirmiteitsverklaring bodemsaneringsproject Fondatel Herne

Kennisgeving van het conformiteitsattest voor het gefaseerd bodemsaneringsproject

Informatie over het gefaseerd bodemsaneringsproject : dossiernummer OVAM: 596

Tweede gefaseerd Bodemsaneringsproject, Fondatel Herne, Lorengstraat 6,1450 Herne — opgesteld door: A+E Consult BVBA

1ste afd Sectie H perceel 225M4

Het project heeft betrekking op de verontreiniging met:
- minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de grind- en gravelhoudende toegangsweg.
- zware metalen in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de puinhoudende toplaag.

De OVAM verklaart het gefaseerd bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

Het conformiteitsattest met als referentie C-21558 ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken, Centrum 17 te 1540 Herne van 3 december 2019 tot 3 januari 2020 tot 11u30, dit elke werkdag, tijdens de diensturen.

Er kan op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:
- binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
- een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan; 
- verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de  Vlaamse Regering op volgend adres: Vlaamse overheid Departement Omgeving Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning Koning Albert ll-laan 20 bus 8 B -1000 Brussel.