Openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Steyvekaitse

Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van Steyvekaitse, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2018. Het openbaar onderzoek start op 30 juli 2018 tot en met 28 augustus 2018. Het dossier ligt alle werkdagen van 8u30 tot 12u ter inzage op het gemeentehuis, afdeling omgeving, Centrum 17 te 1540 Herne. Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan Gemeente Herne, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne per aangetekend schrijven of ter plaatse afgeven tegen ontvangstbewijs.