logo vlaamse overheid

Aankondiging openbaar onderzoek plan-MER van de ruilverkaveling Gooik

De ruilverkaveling Gooik heeft een oppervlakte van ca. 2900 ha en situeert zich volledig op het grondgebied van de gemeente Gooik. De eerste doelstelling van het ruilverkavelingsproject is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. Daarnaast kan via een ruilverkaveling een snelle, betere en integrale inrichting van de regio tot stand worden gebracht, waarbij maatregelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor bodemconservering, enz.
Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Het plan-MER werd goedgekeurd op 3 november 2016.
Van 8 november 2018 tot 7 januari 2019 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke inwoner van de gemeenten binnen het studiegebied (Gooik en buurgemeenten) het plan-MER kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Daarnaast wordt ook de beslissing van de dienst MER over de reikwijdte en het detailleringsniveau van het plan-MER en de beslissing met de goedkeuring van het plan-MER neergelegd.
De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Herne (Centrum 17, 1540 Herne) tijdens de openingsuren.
De documenten zijn eveneens te consulteren op de website van
-       Departement Omgeving (www.mervlaanderen.be)
-       Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be)
Op 8 en 9 november 2018, van 13:30 tot 16:00 en van 17.00 tot 19.30 wordt een infomarkt georganiseerd over het project in Zaal Edele Brabant, Strijlandstraat 53, 1755 Gooik.

Als u opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, dan moet u dat schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herne. Dit kan in de periode 8 november 2018 tot en met 7 januari 2019.