logo OCMW

O.C.M.W.                                                                            Herne, 31 juli 2017.
1540 HERNE
 
BIJEENROEPING VAN                                       DE VOORZITTER VAN DE RAAD
DE LEDEN VAN DE RAAD

                                                                 heeft  de eer
                                                               uit te nodigen tot het bijwonen van de
                                                               RAAD voor Maatschappelijk Welzijn  
                                                               Maandag 7 augustus 2017 om  20 uur stipt in de         
                                                               Raadzaal van het OCMW,  Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne.
 
 
 
DAGORDE OPENBARE ZITTING 
 
 

  1. Rechtspositieregeling OCMW-personeel – Wijziging: goedkeuring.

Aan de Raad wordt gevraagd om een aantal wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW goed te keuren.
 
  1. Financiën – prestaties gewestelijk ontvanger – raming uitgave 2017: goedkeuring.

Aan de raad wordt gevraagd om de raming van de uitgave voor 2017 voor de prestaties van de gewestelijk ontvanger ( 58.975,28 euro ) goed te keuren
 
 
DAGORDE GESLOTEN ZITTING.
 
                      
 
      Op bevel:                De secretaris                                 De voorzitter
 
 
 
                                  Patrick SERGOORIS                     Carina RICOUR