Stand van zaken van de waterbeheersingswerken uit te voeren aan de Mark om de woningen in de Stationsstraat, Rendries en Scherpstraat te beschermen

Op 14 juni 2017 verkreeg de VMM een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de lokale waterkeringen in Galmaarden en Herne. Aansluitend aan deze vergunning, zijn de technische plannen verder aangepast waarbij het bestek voor deze eerste fase werd gepubliceerd op 20 oktober 2017.  Half november werden de werken gegund. Nadat de nodige middelen voor de werken (bijna 1,7 miljoen euro) zijn vastgelegd, kunnen de werken starten. Vermoedelijk zal dit gebeuren in het voorjaar van 2018. Voorafgaand aan de start van deze werken zal nog een informatievergadering georganiseerd worden. Ondertussen werkt de VMM verder aan de ontwikkeling van de gecontroleerde overstromingsgebieden en de vistrappen. 


Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van de VMM :https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/projecten/totaalplan-marke

Subsidie waterpreventieve maatregelen uitgekeerd door de Provincie Vlaams-Brabant

Wie waterpreventieve maatregelen aan zijn woning uitvoert, kan hiervoor subsidies verkrijgen bij de provincie Vlaams-Brabant.
De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie toe voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van:

  • 7 500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden.
  • 10 000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Wie

  • Ben je eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een bewoonde woning, een gebouw in collectief gebruik of een gebouw dat je beroepsmatig gebruikt?
    En
  • Ligt dit gebouw in één van de gebieden in Vlaams-Brabant die de deputatie heeft aangeduid als prioritaire projectgebieden voor waterpreventie?


Dan kom je in aanmerking voor subsidies voor waterpreventieve maatregelen.
De overzichtskaart en bijhorende procedure voor het bekomen van deze subsidie vind je terug op https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/water/subsidies/subsidie-waterpreventieve-maatregelen/index.jsp

Wist je dat de gemeente ook subsidies uitreikt voor het nemen van waterpreventieve maatregelen?

De gemeente rijkt ook een subsidie uit voor het nemen van waterpreventieve maatregelen. Het reglement en het aanvraagformulier vind je terug op de gemeentelijke website.