logo OCMW

O.C.M.W.                                                                            Herne, 2 oktober 2017.
1540 HERNE
 
BIJEENROEPING VAN                                       DE VOORZITTER VAN DE RAAD
DE LEDEN VAN DE RAAD

                                                               heeft  de eer
                                                               uit te nodigen tot het bijwonen van de
                                                               RAAD voor Maatschappelijk Welzijn  
                                                               Maandag 9 oktober 2017 om 20 uur stipt in de         
                                                               Raadzaal van het OCMW,  Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne.
 
 
DAGORDE OPENBARE ZITTING 
 

  1. Patrimonium – Openbare verkoop van diverse landbouwgronden - Perceel gelegen te Herfelingen sectie C 757A, perceel gelegen te Sint-Pieters-Kapelle sectie D 627B, perceel gelegen te Heikruis sectie D97A, percelen gelegen te Tollembeek sectie B 993b, sectie B 863D, sectie B 403 en sectie B 854: goedkeuring.

Aan de Raad wordt gevraagd om de openbare verkoop van hogervermelde landbouwgronden en de minimuminzetprijs voor elk perceel goed te keuren.
 
  1. Eerstelijnszone Pajottenland – Formele engagementsverklaring vanwege het OCMW: goedkeuring.

Aan de Raad wordt gevraagd om de formele engagementsverklaring van het OCMW ten aanzien van de eerstelijnszone Pajottenland goed te keuren in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.
 
  1. Welzijnskoepel West-Brabant – Jaarrekening 2016: kennisneming.

Aan de Raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Welzijnskoepel West-Brabant zoals goedgekeurd in hun algemene vergadering van 26/06/2017.
 
 
 
DAGORDE GESLOTEN ZITTING.
 
  1. Sociale Dossiers.

 
  1. Personeelsdossiers.

 
 
                                        
 
      Op bevel:                De secretaris                                 De voorzitter
 
 
 
                                  Patrick SERGOORIS                     Carina RICOUR