seniorenraad

De gemeente Herne telt meer dan 1600 ouderen, dit is ongeveer 1/4 van het aantal inwoners. Onze gemeente wil zich graag inzetten voor de noden van de 60 plussers en gepensioneerden.
Een ouderenadviesraad werd opgestart met als doel te helpen om voor de 60-plussers en gepensioneerden een constructief beleid te voeren.

Verschillende onderwerpen zullen aandacht krijgen tijdens de seniorenraad:
- veiligheid
- verkeer en mobilteit
- wonen
- gezondheid
- inspraak en informatie
- ontspanning en vrije tijd

De seniorenraad stelt zich tot doel het bevorderen van het algemene seniorenbeleid van de gemeente Herne.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de seniorenraad:
- op vraag van het gemeentebestuur en/of het ocmw of op eigen initiatief adviezen uitbrengen bij het gemeentebestuur
en/of het ocmw over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen
- initiatieven voorbereiden en/of nemen ter bevordering van het sociale welzijn van senioren
- overleg, samenwerking en coördinatie bevorderen in het seniorenwerk en de seniorenzorg
- de participatie stimuleren van de senioren op alle maatschappelijke terreinen
- initiatieven nemen ter integratie van alle senioren met fysische, psychische en/of andere beperkingen
- informatie en vorming ten behoeve van de senioren bevorderen en, zo nodig, zelf organiseren
- activiteiten voor senioren coördineren en ondersteunen
- deelnemen aan het gezamelijk overleg met andere gemeentelijke adviesraden.