Openbare onderzoeken

Bekendmaking van een BODEMSANERINGSPROJECT

De burgemeester van de gemeente Herne brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de firma A+E Consult BVBA, Koning Boudewijnstraat 180 te 8930 Lauwe een gefaseerd bodemsaneringsproject werd ingediend bij OVAM.

De bodemsaneringswerken zullen gebeuren op de gronden gelegen Fondatel, Lorengstraat 6 te 1540 Herne.
1ste Afdeling Sectie H perceel 225M4.Het gefaseerd bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met: 
- Minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de grind- en gravelhoudende toegangsweg.
- Zware metalen in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de puinhoudende toplaag.
Het dossier ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken, Centrum 17 te 1540 Herne van 19 september 2019 tot 18 oktober 2019 tot 11u30, dit elke werkdag, tijdens de diensturen.
 
Personen die opmerkingen of bezwaren hebben, kunnen gedurende bovengenoemde termijn tot bij de sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren zenden naar :
Het gemeentebestuur van Herne, tav. het college van burgemeester en schepen, centrum 17 te 1540 Herne.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een veranda.
De aanvraag heeft als adres Manhovestraat 15C, 1541 Herne en kadastraal gekend als 3e afd.Sectie A perceel 587S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 13 september 2019 tot en met 12 oktober 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het bouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Pausleenstraat (zn), 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afd.Sectie G perceel 195D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 9 augustus 2019 tot en met 7 september 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.